Allgemeinen Geschäftsbedingungen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND RECYCLING HOLDING B.V

alsmede diens (toekomstige) dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek en/of diens (toekomstige) groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: “Holland Recycling”). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden op 26 Oktober 2015 onder nummer 51399210.

Unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Niederländisch, laden Sie Ihre englische PDF hier.

Artikel 1 - Toepassingsgebied en definities

1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en (de uitvoering van) overeenkomsten van Holland Recycling aan of met een derde (hierna te noemen: de “Contractant”). Toepasselijkheid van door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is op de rechtsverhouding niet van toepassing.

1.2         Een Contractant tevens afnemer van Holland Recycling wordt hierna aangeduid als Afnemer.

1.3         Een Contractant tevens leverancier aan Holland Recycling wordt hierna aangeduid als Leverancier.

1.4         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de ove rige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel moge lijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

1.5         Holland Recycling behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande nadere aankondiging te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten & offertes

2.1        Overeenkomsten met Holland Recycling komen slechts tot stand indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Holland Recycling door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging zijn bevestigd.

2.2        Mondelinge overeenkomsten binden Holland Recycling niet dan nadat deze schriftelijk door (een bevoegde vertegenwoordiger van) Holland Recycling zijn bevestigd.

2.3        Een door Holland Recycling aan Contractant uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na vier weken.

Artikel 3 - Inhoud van overeenkomsten

3.1        De (inhoud van de) overeenkomst tussen Holland Recycling en Contractant bestaat uitsluitend uit de opdrachtbevestiging van Holland Recycling en deze algemene voorwaarden. Andere stukken maken daarvan slechts deel uit indien Holland Recycling dat voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft bevestigd. Bij strijd tussen de tekst van aanvullende stukken die onderdeel zijn van de overeenkomst enerzijds en de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden anderzijds, prevaleert de tekst van de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden.

3.2        Een (beweerdelijke) onjuistheid in een opdrachtbevestiging van Holland Recycling komt voor rekening en risico van Contractant, behoudens wanneer Contractant de betreffende onjuistheid uiterlijk één werkdag na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Holland Recycling heeft medegedeeld.

Artikel 4 - Uitvoering door Holland Recycling

4.1        Holland Recycling zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

4.2        Overschrijding van een leveringstermijn door Holland Recycling zal niet leiden tot een prijswijziging, verplichting tot schadevergoeding door Holland Recycling of tot een recht op ontbinding voor Contractant van de betreffende overeenkomst.

4.3        Holland Recycling zal naar beste vermogen aanwijzingen of extra wensen van Contractant, die buiten de inhoud of de omvang van de overeenkomst vallen, opvolgen maar is daartoe niet verplicht. Daarmee verband houdende extra werkzaamheden van Holland Recycling zullen aan Contractant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Kwantitatieve Afwijkingsbevoegdheid

5.1        Het staat Holland Recycling vrij minder of meer te leveren dan in de opdrachtbevestiging is vermeld, mits deze afwijking maximaal 10% bedraagt; tenzij anders is overeengekomen. Afnemer blijft in dat geval onverminderd verplicht de overeengekomen prijs per (gewichts)eenheid te betalen.

5.2        Het is Leverancier toegestaan bij leveringen waarbij de hoeveelheid op de orderbevestiging voorafgegaan wordt door “ca.” met maximaal 5% af te wijken. Verdergaande afwijkingen van overeengekomen hoeveelheden door Leverancier zijn alleen na schriftelijke instemming van Holland Recycling toegestaan.

Artikel 6 - Levering door en aan Holland Recycling

6.1        Levering door en aan Holland Recycling geschiedt zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

6.2        Indien geen leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, geschiedt levering aan Holland Recycling door de Leverancier “Delivered Duty Paid” als bedoeld in de Incoterms 2000. Levering door Holland Recycling aan een afnemer geschied “ex works” als bedoeld in de Incoterms 2000.

6.3        De uitleg van de leveringsvoorwaarden geschied aan de hand van de opdrachtbevestiging en de Incoterms 2000.

6.4        Onvoorziene verhogingen van leveringskosten, zoals bijvoorbeeld vrachtkosten, verzekeringspremies, invoerrechten en andere overheidsheffingen zal Holland Recycling aan de Afnemer kunnen doorberekenen.

6.5        Onvoorziene kosten, als in het vorige lid bedoeld, zullen door de Leverancier niet aan Holland Recycling worden doorberekend.

6.6        Indien de Contractant de producten zoals aangeduid in de opdrachtbevestiging niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt of komt afhalen, staat het Holland Recycling vrij de overeenkomst buitengerechtelijk per aangetekende brief te ontbinden dan wel de producten op kosten van de Afnemer op te slaan. Alle schade die uit een en ander voortvloeit is voor rekening van de Afnemer.

6.7        Holland Recycling is bevoegd de levering op te schorten wanneer de door haar kredietverzekeraar gestelde kredietlimiet van Afnemer is overschreden of dreigt te worden overschreden. Indien een kredietlimiet van Afnemer zodanig wordt gewijzigd dat de waarde van de gekochte goederen deze limiet te boven gaat, is Holland Recycling bevoegd van verdere levering af te zien.

6.8        Indien de kredietlimiet van Afnemer wordt gewijzigd, maakt Afnemer daar onverwijld melding van aan Holland Recycling.

6.9        Indien aan Afnemer feiten of omstandigheden bekend zijn, waarvan hij/zij in redelijkheid kan of mag aannemen dat deze van invloed zijn op zijn/haar kredietlimiet, maakt Afnemer daar onverwijld melding van aan Holland Recycling.

Artikel 7 - Verpakking en ter beschikking gestelde goederen

7.1         De wijze van verpakking van te leveren producten door Holland Recycling aan Afnemer staat ter vrije bepaling aan Holland Recycling.

7.2         Alle door Holland Recycling aan Afnemer ter beschikking gestelde goederen blijven te allen tijde eigendom van Holland Recycling, mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor zij ter beschikking gesteld zijn en worden niet door Contractant verpand of anderszins tot zekerheid gesteld.

7.3         Van eventuele schade aan de in het vorige lid bedoelde goederen dient Holland Recycling onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

7.4      Contractant is aansprakelijk voor alle schade aan of veroorzaakt door de ter beschikking gestelde goederen, behoudens door normaal gebruik ontstane slijtage.

7.5         Goederen worden getransporteerd en geleverd op de wijze als overeengekomen.

7.6         Indien is overeengekomen dat Holland Recycling voor het vervoer van de goederen zorg draagt, dan gaat het risico over op het moment dat de goederen het terrein van Contractant verlaat.

7.7         Indien Contractant voor het vervoer van de goederen zorg draagt, dan gaat het risico over op het moment dat de goederen het terrein van Holland Recycling bereiken en Holland Recycling de goederen heeft geïnspecteerd en schriftelijk en ondubbelzinnig akkoord heeft gegeven voor ontvangst. Contractant is in dat geval onder meer, maar niet uitsluitend, verantwoordelijk voor het vervoer en aansprakelijk voor alle mogelijk schade die voortvloeit uit het niet conform de overeenkomst vervoeren van goederen. Contractant draagt voorts zorg voor de aanwezigheid (in het vervoermiddel) en juistheid van alle op grond van de wet benodigde vervoersdocumenten.

Artikel 8 - Bijzondere bepaling bruikleen emballage

8.1        Dit artikel is van toepassing op door Holland Recycling aan de Leverancier in bruikleen gegeven emballage onverminderd het bepaalde in artikel 7.

8.2        Indien overeengekomen, zal Holland Recycling een of meerdere emballage bij de Leverancier plaatsen ten behoeve van het inzamelen van de materialen.

8.3        De Leverancier is ter plaatsing van een of meerdere emballage een door Holland Recycling vast te stellen borgsom verschuldigd. De borgsom dient voorafgaand aan de plaatsing te worden voldaan aan Holland Recycling.

8.4        De emballage mag door de Leverancier uitsluitend worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van materialen, welke zijn bestemd voor Holland Recycling.

8.5        Gedurende de periode dat de emballage ter beschikking van Leverancier is, draagt Leverancier het volledige risico daarvan, onder meer doch niet uitsluitend in het geval de emballage ontvreemd wordt of beschadigd raakt.

8.6        Leverancier staat er voor in dat de te ledigende/of te vervoeren emballage [gesloten deksel] op de dagen waarop deze worden geledigd en/of opgehaald door Holland Recycling, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor Holland Recycling, een en ander in overeenstemming met de ter plaatse geldende veiligheids- en verkeersvoorschriften en overige wet- en regelgeving. Leverancier treft zo nodig afdoende (veiligheids)maatregelen.

Artikel 9 - Acceptatie en kwaliteit

9.1        Holland Recycling hanteert een acceptatiebeleid dat op haar website geraadpleegd kan worden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Voor het verkrijgen van een kopie van het actuele acceptatiebeleid dan wel het acceptatiebeleid in een bepaalde situatie dient contact opgenomen te worden met Holland Recycling.

9.2        Het acceptatiebeleid kan na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde milieuvoorschriften. Bij een wijziging van het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is Holland Recycling gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen conform het nieuwe acceptatiebeleid.

9.3        Specifieke eisen ten aanzien van de kwaliteit van te leveren of af te nemen materialen worden door Holland Recycling aangegeven in de opdrachtbevestiging.

9.4        Leverancier garandeert dat de materialen, die zij laat afvoeren dan wel aan Holland Recycling levert, geheel in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties, dat de materialen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die het milieu en/of de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen.

9.5        Holland Recycling zal geleverde materialen slechts hoeven te accepteren en betalen indien deze voldoen aan het acceptatiebeleid, de in de opdrachtbevestiging genoemde kwaliteitseisen en overige eisen zoals deze op grond van enige wet- of regelgeving dan wel vergunning gelden.

9.6        Leverancier biedt te allen tijde de gelegenheid en verleent medewerking aan eventuele keuring van te leveren of geleverde materialen door de door Holland Recycling daartoe aangewezen personen.

9.7        Indien Holland Recycling de materialen gezien het gestelde in 9.5 niet accepteert zal, ook als de Leverancier daarmee niet instemt, de Leverancier de producten voor eigen rekening terug nemen dan wel – voor zover de produc ten reeds zijn doorverkocht aan derden – Holland Recycling vrijwaren tegen alle kosten, schaden en eventuele claims van derden (waaronder de overheid) en Holland Recycling geheel schadeloos stellen.

9.8        Indien een Afnemer van mening is dat de door Holland Recycling geleverde materialen niet aan de overeengekomen (kwaliteits)eisen voldoen, dient de Afnemer dat binnen uiterlijk 1 (één) dag na ontvangst van de materialen schriftelijk te melden aan Holland Recycling, tenzij anders is overeengekomen, waarna Holland Recycling in de gelegenheid gesteld dient te worden de materialen binnen 1 (één) week terug te nemen, zonder dat daar aanvullende kosten aan worden verbonden door Afnemer.

9.9        Klachten/claims die na de hiervoor bedoelde termijn worden ontvangen, hoeven door Holland Recycling niet in behandeling genomen te worden.

Artikel 10 - Bijzondere bepalingen ICT-equipment

10.1    Dit artikel is van toepassing op door of aan Holland Recycling geleverde ICT-equipment en de ontmanteling van ICT-equipment van Contractant onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

10.2    Onder ICT-equipment wordt in ieder geval verstaan alle apparatuur dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt.

10.3    Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Holland Recycling het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.4    Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Holland Recycling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, bij aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aan Holland Recycling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Holland Recycling zijn verstrekt, heeft Holland Recycling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Contractant in rekening te brengen.

10.5    Indien door Holland Recycling in het kader van de uitvoering overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Contractant of een door Contractant aangewezen locatie, draagt Contractant kosteloos zorg voor de toegang tot de (aangewezen) locatie en de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10.6    Contractant zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken over:

(a)        het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd;

(b)        voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

(c)        aansluitmogelijkheden voor elektrische apparatuur.

10.7    Contractant vrijwaart Holland Recycling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

10.8    Holland Recycling staat na levering gedurende de wettelijke garantietermijn in voor de werking van de geleverde ICT-equipment conform de vooraf aan de Afnemer bekendgemaakte specificaties en is daarop door Afnemer aanspreekbaar.

10.9    De garantie op ICT-equipment komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies of ander onzorgvuldig gebruik en onderhoud van de ICT-equipment door de Afnemer. De garantie komt tevens te vervallen vanaf het moment dat Afnemer de ICT-equipment heeft (door)verkocht.

10.10  Indien de Afnemer binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Holland Recycling zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst van de geretourneerde ICT-equipment, het aankoopbedrag retourneren.

10.11  Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de Afnemer.

Artikel 11 - Overmacht

11.1    In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst, per aangetekende brief te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.2    Overmacht bestaat in elk geval bij oorlog, oorlogsgevaar, oproer, belemmerende maatregelen van overheden, brand, werkstaking, overstroming, sabotage en overige onvoorziene omstandigheden waardoor levering redelijkerwijze niet van partijen kan worden gevergd.

11.3    Overmacht aan de zijde van Holland Recycling is tevens aanwezig indien een Leverancier niet (tijdig) aan Holland Recycling levert waardoor Holland Recycling niet (tijdig) aan Afnemer kan leveren.

Artikel 12 - Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud

12.1    Overeengekomen prijzen worden niet gewijzigd in geval van wijzigingen van de internationale marktprijzen, tenzij anders is overeengekomen.

12.2    Betalingen aan Holland Recycling dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

12.3    Betalingen aan Holland Recycling dienen te geschieden door overmaking op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer en in de op de factuur aangegeven valuta.

12.4    Door Holland Recycling opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

12.5    Aanspraken van Afnemer jegens Holland Recycling, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op en kunnen, behoudens na voorafgaande toestemming van Holland Recycling, niet worden verrekend.

12.6    Indien Afnemer niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is Afnemer vanaf de factuurdatum over het verschuldigde de wettelijke rente conform het bepaalde in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd alsook alle kosten die Holland Recycling redelijkerwijs heeft gemaakt ter incasso van haar vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten.

12.7    Indien Afnemer niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins tekortschiet heeft Holland Recycling het recht de geleverde producten door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen en de overeenkomst terstond te ontbinden. Afnemer is vervolgens gehouden de producten onverwijld en voor haar rekening aan Holland Recycling te retourneren.

12.8    Ongeacht welke betalingscondities zijn overeengekomen, is Holland Recycling gerechtigd financiële zekerheid van Afnemer te verlangen en de levering van goederen op te schorten totdat deze zekerheid wordt verschaft. Indien Afnemer in gebreke blijft bij het verschaffen van zekerheid, kan Holland Recycling, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst ontbinden.

12.9    Voor zover niet anders overeengekomen blijven alle door Holland Recycling geleverde goederen haar eigendom totdat zij door of namens Afnemer volledig zijn betaald.

Artikel 13 - Opzegging, verlenging, opschorting of ontbinding van de overeenkomst

13.1    Opzegging van een duurovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 (zes) maanden voor de einddatum van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

13.2    Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 (zes) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

13.3    Behoudens tijdige aangetekende schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 13.1, wordt een duurovereenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de looptijd van de overeenkomst, doch tenminste met 1 (één) jaar, tenzij anders is overeengekomen.

13.4    Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Holland Recycling bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, tot opschorting of ontbinding van de met Contractant gesloten overeenkomst over te gaan, indien Contractant enige verplichting uit hoofde van de overeenkomt niet nakomt, een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of dit aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard dan wel daartoe een aanvraag is ingediend dan wel beslag op de hem toekomende goederen is gelegd of anderszins het beheer over zijn vermogen heeft verloren.

13.5    De in 13.1 bedoelde opschorting of ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring van Holland Recycling aan Contractant en heeft voor wat betreft de ontbinding terugwerkende kracht.

13.6    Onverminderd de overige gevolgen van de opschorting of ontbinding, is Contractant aansprakelijk voor alle mogelijke schade, direct en indirect (inclusief winstderving), die Holland Recycling lijdt als gevolg van de opschorting of ontbinding.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1    Onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden is Holland Recycling uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

(a)       de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om een eventueel gebrekkige prestatie van Holland Recycling aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

(b)       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

(c)        redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.2    Aansprakelijkheid van Holland Recycling voor alle overige dan onder het vorige lid genoemde schade is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Holland Recycling.

14.3    De aansprakelijkheid van Holland Recycling is per (verzekerd) evenement beperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar voor dat evenement uitkeert.

14.4    Iedere vordering jegens Holland Recycling vervalt door het enkele verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens de vorderingen die door Holland Recycling uitdrukkelijk zijn erkend.

Artikel 15 - Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen

15.1    Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten van Holland Recycling die vallen onder de werking van de Europese verordening op de overbrenging van afvalstoffen (verordening EG/1013/2006) (hierna te noemen: “EVOA”) of een met deze verordening vergelijkbare regeling.

15.2    Afnemer is jegens Holland Recycling verplicht in geval van grensoverschrijdend transport, de nodige kennisgeving(en) te doen en de afvalstoffen te behandelen en te verwerken op de wijze als beschreven in de betreffende “Kennisgeving” (als bedoeld in artikel 4 van de EVOA) en Holland Recycling een ”Verklaring” (als bedoeld in artikel 15 EVOA) te verstrekken waaruit blijkt dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast of verwijderd conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van de EVOA.

15.3    Contractant zal Holland Recycling vrijwaren en volledig schadeloos stellen indien:

(a)        De eventuele overbrenging in strijd met de EVOA geschiedt of is geschied;

(b)        de overbrenging dan wel de nuttige toepassing niet op de geplande wijze is voltooid, zoals bedoeld in artikel 22 EVOA; of

(c)        er sprake is van een illegale overbrenging waarvoor de kennisgever verantwoordelijk is in de zin van artikel 24 lid 2 EVOA.

15.4    Contractant is verplicht alle benodigde gegevens voor de internationale overbrenging van afvalstoffen zoals vereist door de EVOA naar waarheid en volledig in te vullen en deze gegevens minstens twee dagen voor het voorgenomen transport aan Holland Recycling aan te leveren. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, is Holland Recycling niet gehouden aan de overeenkomst met Contractant uitvoering te geven. Contractant zal dan haar eigen kosten dragen en blijft gehouden de overeengekomen prijs aan Holland Recycling te voldoen.

15.5    Contractant garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde gegevens.

15.6    Voor de overbrenging van afvalstoffen waarvoor een Kennisgeving is vereist, verlangt Holland Recycling van Contractant een borgsom of gelijkwaardige zekerheid ter dekking van de vervoerskosten, de kosten van nuttige toepassing en verwijdering, inclusief de nodig geachte voorlopige handelingen, en de opslagkosten voor negentig dagen.

15.7    Contractant vrijwaart Holland Recycling en zal Holland Recycling volledig schadeloos stellen ter zake van alle mogelijke schade die ontstaat en die Holland Recycling lijdt door tekortschieten van Contractant in haar verplichtingen onder de EVOA.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1    De overeenkomst tussen Holland Recycling en Contractant wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2    De werking van elk internationaal verdrag inzake de koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3    In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Holland Recycling niet gebonden aan in de aanvaarding door (potentiële) Contractant voorkomende afwijkingen van offertes van Holland Recycling.

16.4    Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de door Holland Recycling en de Contractant gesloten overeenkomst met inbegrip van deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

Aldus vastgesteld door Holland Recycling op 21 augustus 2015.